Ban Thường Huyện ủy Tam Nông triển khai KH sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 10/5/2018, Ban Thường Huyện ủy Tam Nông triển khai KH sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bùi Đình Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo Phòng TC - KH, Phòng Nội vụ huyện.

Ban Thường Huyện ủy Tam Nông triển khai KH sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Trong 02 năm qua, huyện đã xác định rõ những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên theo lộ trình hàng năm, xây dựng khâu đột phá và chủ đề hành động, triển khai xây dựng chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở 47 cơ quan, đơn vị, địa phương theo phương châm “ Sát chức năng nhiệm vụ, ngắn ngọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện công khai ở địa điểm công sở để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấm nhuần học tập thực hiện, nhân dân theo dõi kiểm tra, giám sát”; xây dựng kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ; phân công 60 đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ huyện về sinh hoạt ở khu dân cư để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhờ đó đã bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra. Năm 2017 toàn huyện có 103/273 chi bộ đạt TSVM. Đảng bộ huyện 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen, năm 2016, 2017 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phòng trào thi đua.

Theo kế hoạch, huyện Tam Nông tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào ngày 17/5/2018. Tại hội nghị sơ kết huyện Tam Nông biểu dương, khen thưởng 12 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa, Ban Thường vụ huyện ủy Tam Nông đề nghị các cấp các ngành cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018. Đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng quy trình sinh hoạt chi bộ gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại hội nghị này Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo về thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cho ý kiến vào kế hoạch tinh giảm biên chế của huyện giai đoạn 2018 – 2021.

Công Khanh – Tuấn Dũng