Kế hoạch truyền thông, phổ biến chế định Thừa phát lại