Chỉ thị Số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại hiểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021