Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND huyện Tam Nông về thành lập BCĐ triển khai Đề án 896 của Thủ tướng CP về tổng thể đơn giản hóa thủ tục HC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 kèm the