Thông tri số 06-TT/HU ngày 30/5/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông về việc tổ chức chào cờ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Files đính kèm: