Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND huyện Tam Nông về Ban hành Quy định hỗ trợ chi trả nhuận bút, thù lao và kinh phí thực hiện các hoạt động trên Trang TTĐT huyện Tam Nông

Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND huyện Tam Nông về Ban hành Quy định hỗ trợ chi trả nhuận bút, thù lao và kinh phí thực hiện các hoạt động trên Trang TTĐT huyện Tam Nông

(Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND huyện Tam Nông về Ban hành Quy định hỗ trợ chi trả nhuận bút, thù lao và kinh phí thực hiện các hoạt động trên Trang TTĐT huyện Tam Nông)