Văn bản chỉ đạo của huyện

mỗi trang
Trang:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 1. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016

  Kế hoạch số 472/KH-UBND ngày 22/4/2016 của UBND huyện Tam Nông về việc tuyển dụng viên chức năm 2016. Chi tiết
 2. Kế hoạch Số 181/KH-UBND ngày 22/3/2016 của UBND huyện Tam Nông về Triển khai chương trình hành động số 209/CTr-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ,giải pháp chủ yếu
mỗi trang
Trang:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7