Công văn số 1098/UBND - NN ngày 30/7/2018 của UBND huyện Tam Nông về việc tập trung chỉ đạo phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa mùa năm 2018