Công văn số 17-CV/BTG ngày 15/8/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về tỉnh Phú Thọ

Files đính kèm: