Kế hoạch số 1048/KH-UBND ngày 14/7/2017 của UBND huyện Tam Nông về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND huyện về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện gđ 2016-2