Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND huyện Tam Nông về triển khai, thực hiện tổng điều tra Kinh tế năm 2017

Files đính kèm: