Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 14/6/2017 của UBND huyện Tam Nông về thực hiện chương trình, chống ma túy đến năm 2020