Thông báo số 60/TB-UBND ngày 26/7/2018 về Kết luận của đồng chí Cao Văn Mỹ - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông tại HN rút kinh nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại các vùng Sông Bứa