Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021