Công văn số 1167/SGTVT-VT ngày 03/7/2015 của Sở GTVT V/v Thông báo thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 đổi GPLX