CV số 587/UBND-VX1 ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về tăng cường công tác quản lý lễ hội trên địa bàn tình.