Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh PT v/v Phê duyệt danh mục TTHC quy định trong các VB QPPL đang có hiệu lực của tỉnh PT