Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 tỉnh Phú Thọ