Thông tri số 03/TT-TU ngày 02/02/2016 của Tỉnh ủy Phú Thọ v/v tăng cường sự lãnh đạo đối với cuộcbầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021