UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Ngày 16/10/2017, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 4640/KH-UBND về việc tổ chức Triển lãm bàn đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2017.

UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

(UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.)