Công văn số 1583/UBND-LĐTBXH ngày 23/10/2017của UBND huyện Tam Nông về việc tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản