Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông họp phiên thường kỳ tháng 6

Ngày 26/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp phiên thường kỳ tháng 6. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Phù Tiêu - UVBTV Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, đồng chí Lê Xuân Hùng - Phó Trưởng phòng nghiệp vụ III - UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Khởi - Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng đảng viên - BTC Tỉnh ủy, chuyên viên tổng hợp Văn phòng tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND&UBND huyện, lãnh đạo Chi cục Thuế, Chi cục Thống Kê, Phòng TC-KH, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông họp phiên thường kỳ tháng 6

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2017;  báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện gặp không ít những khó khăn thách thức: tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, bất thường; tình hình sâu bệnh phát sinh trong trồng trọt, chăn nuôi; thị trường tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp còn khó khăn; một số dự án công nghiệp lớn thực hiện chậm tiến độ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời và quyết liệt của Huyện ủy, sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, thực hiện 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của tỉnh và đứng thứ 3 toàn tỉnh, đạt 7,83%; trong đó: giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp tăng cao nhất 5,04%, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 13,61%, giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tăng 6,2%. Giáo dục và đào tạo được duy trì và giữ vững. Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được củng cố và phát triển; chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, giáo dục trung học cơ sở được duy trì. Trong 6 tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 821 người, đạt 51,3% kế hoạch; xuất khẩu lao động đi nước ngoài 54 lao động, đạt 54% kế hoạch. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, đã mua và cấp mới 3.577 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và 7.461 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế là 70%.

Trong công tác xây dựng đảng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch và lộ trình cụ thể thực hiện chương trình hành động số 18-CTr/HU ngày 18/1/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Gợi ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho 04 tập thể, 04 cá nhân đồng chí cán bộ lãnh đạo xã. Ban Thường vụ Huyện ủy đã bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 nội dung kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

6 tháng đầu năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 09 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (03 Kế hoạch, 01 Chương trình, 04 Hướng dẫn, 01 Quyết định). Các văn bản được triển khai cụ thể, không sao chép của cấp trên, có thời gian, lộ trình cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Xác định khâu đột phá, hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác là “Hết lòng thương yêu, quý trọng, phục vụ Nhân dân”. Phân công nhiệm vụ cho 13 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và 50 đồng chí cán bộ huyện trực tiếp phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai ở cơ sở; hàng tháng, trực tiếp về dự sinh hoạt với các chi bộ ở cơ sở để nắm tình hình và tiến độ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nắm tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ. Hướng dẫn cơ sở xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020. Lựa chọn 03 vấn đề cụ thể về các lĩnh vực công nghiệp xây dựng, nông nghiệp nông thôn và chính sách xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết nhằm tạo sự chuyển biến. Lựa chọn 03 địa phương, 01 đơn vị để chỉ đạo điểm. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện đã bám sát chương trình công tác; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 14 tổ chức đảng; kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính Đảng đối với 17 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 17 tổ chức đảng và 03 đảng viên. Cấp ủy cơ sở, chi bộ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật đối với 06 đảng viên; giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền. Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát từng bước được nâng lên; xử lý các vi phạm kịp thời, nghiêm minh; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Tuy nhiên, đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đó là: sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, giá thịt lợn giảm mạnh, người chăn nuôi bị thua lỗ lớn. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tiến độ thực hiện chưa đạt yêu cầu; việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế. Công tác dồn đổi ruộng đất nông nghiệp còn chậm, còn 49,91% diện tích chưa dồn đổi được. Công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường có nơi chưa đạt yêu cầu. Công tác quản lý đất đai ở một số xã còn buông lỏng, một số hộ dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà, nuôi lợn không theo quy hoạch, quy định của pháp luật. Hoạt động của một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn phức tạp. Chất lượng học tập Nghị quyết ở một số cơ sở đảng chưa cao; việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết có lúc chưa sát với tình hình thực tế của địa phương; chế độ sinh hoạt đảng ở nông thôn và khối trường học chưa cao. Việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đôi khi còn chậm, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm trong đời sống xã hội. Một số đơn vị công tác phát triển đảng viên chưa được quan tâm thường xuyên, tỷ lệ phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm đạt thấp, chất lượng chưa cao.

Để phấn đấu đạt vượt mức kế hoạch năm 2017, trong 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần tăng cường lãnh, chỉ đạo, nêu cao quyết tâm vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện và thực hiện quyết liệt và các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định từ đầu năm của Huyện ủy; trong đó, cần ưu tiên triển khai kế hoạch sản xuất vụ  mùa năm 2017 và vụ Đông Xuân năm 2017-2018 đúng khung lịch thời vụ. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển cây bưởi Diễn trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020. Xây dựng Đề án phát triển thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020. Quan tâm, tạo điều kiện tiêu thụ nông sản cho Nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Tề Lễ, Quang Húc. Phấn đấu đến hết năm 2017 có từ 01 - 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (Tứ Mỹ, Vực Trường); 03 xã cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới (Tề Lễ, Quang Húc, Hồng Đà).

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách; tập trung chỉ đạo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu ngân sách theo dự toán; triển khai quyết liệt các biện pháp giảm nợ đọng thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế. Chỉ đạo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 93-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tiếp tục dồn đổi ruộng đất nông nghiệp đến năm 2017” đã đề ra.

Chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông; xử lý kiên quyết các phương tiện giao thông quá khổ, quá tải lưu hành trên địa bàn huyện.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tập trung chỉ đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Làm tốt công tác điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm và bố trí cán bộ đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ ở cấp huyện và cơ sở. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 cấp huyện và cơ sở.

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài và các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập về phòng chống tham nhũng, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cũng tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho ý kiến chỉ đạo vào Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm của UBKT Huyện ủy; thông báo kết quả xếp loại cán bộ lãnh đạo năm 2016 của BTC Huyện ủy; thông qua quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và công tác cán bộ.

Hồng Tám – Hải Đăng