UBND huyện Tam Nông đánh giá thực hiện dự toán 2017 và dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Thực hiện chương trình làm việc tháng 12, ngày 13/12/2017, UBND huyện Tam Nông tổ chức hội nghị nghe Phòng Tài chính - kế hoạch huyện báo cáo đánh giá thực hiện dự toán NSNN năm 2017 và dự toán Ngân sách huyện Tam Nông năm 2018. Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


UBND huyện đánh giá thực hiện dự toán 2017 và dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Sau khi nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo đánh giá việc thực hiện dự toán NSNN năm 2017, dự toán dự toán ngân sách huyện năm 2018; các đại đã biểu thảo luận cho ý kiến vào nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách huyện năm 2018. Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu kết luận và đánh giá cao việc xây dựng và bố trí Dự toán Ngân sách năm 2018 đảm bảo rành mạch, công bằng. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ ngân sách năm 2018, cần chú trọng đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và thực hiện tốt việc công khai tài chính, ngân sách Nhà nước theo quy định. Phòng TCKH tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, sau hội nghị hoàn chỉnh dự thảo báo cáo đánh giá dự toán thu, chi NSNN năm 2017; dự thảo dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018 để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét cho ý kiến.

Hồng Tám