Chương trình làm việc của Chủ tịch, Phó CT UBND huyện và các nội dung trình Huyện ủy tháng 8 năm 2017