Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng
mỗi trang

  1. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016

    Kế hoạch số 472/KH-UBND ngày 22/4/2016 của UBND huyện Tam Nông về việc tuyển dụng viên chức năm 2016. Chi tiết
  2. Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 của UBND huyện Tam Nông
  3. Kế hoạch tuyển dụng công chức xã năm 2015 trên địa bàn huyện Tam Nông
mỗi trang