KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016

Kế hoạch số 472/KH-UBND ngày 22/4/2016 của UBND huyện Tam Nông về việc tuyển dụng viên chức năm 2016.