Thông báo số 667/UBND-LĐTBXH của UBND huyện Tam Nông ngày 08/5/2018 về việc tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa 4 (năm 2018-2019) - Đợt 2/2018