Văn bản số 1408/UBND-LĐTBXH ngày 25/10/2016 của UBND huyện Tam Nông về việc Thông báo tuyển dụng lao động