Đồng chí Phan Văn Ngọc - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới 2017-2018.

Ngày 31/8, đồng chí Phan Văn Ngọc - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra 03 trường xây dựng chuẩn Quốc gia mới, 11 trường duy trì chuẩn quốc gia năm 2018, công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới 2017-2018 đối với các trường học trên địa bàn huyện, cùng đi có lãnh đạo Phòng GD&ĐT, văn phòng HĐND&UBND huyện.

Đồng chí Phan Văn Ngọc - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới 2017-2018.

Qua kiểm tra các trường học trên địa bàn huyện cho thấy, công tác chuẩn bị cho năm học mới về cơ bản đã hoàn tất. Đồng chí Phan Văn Ngọc - UVBTV Huyện ủy - PCT UBND huyện Tam Nông đã đánh giá cao sự cố gắng trong công tác chuẩn bị của các nhà trường và sự quan tâm vào cuộc lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Đối với 03 trường học xây dựng chuẩn mới và 11 trường duy trì chuẩn quốc gia năm 2018 báo cáo cụ thể tình hình về thực hiện 5 tiêu chí của việc xây dựng chuẩn.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh: ngay từ những ngày đầu năm học, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của Ban giám hiệu các nhà trường thực hiện các biện pháp đồng bộ nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Ngành giáo dục huyện, các cơ quan, đơn vi, các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong năm học mới đó là: Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và thực hiện tốt Chỉ thị số: 05 – CT/TU của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh; quan tâm xây dựng tạo nguồn cán bộ quản lý. Chú trọng công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng phòng học chức năng, trang thiết bị dạy học. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ cao hơn. Chính quyền địa phương các xã cần quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp trồng người của địa phương mình, tích cực phối hợp với các trường chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, để ngày khai giảng năm học mới thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hải Đăng