Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ xã Dậu Dương

Ngày 12/5, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Dậu Dương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Năm năm qua, phong trào của Hội LHPN xã Dậu Dương luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nỗ lực phấn đấu, chủ động đẩy mạnh các hoạt động xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên. Chủ động, kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khắc phục khó khăn, hạn chế để vận động hội viên thực hiện. Các phong trào thi đua được duy trì và phát triển sâu rộng với nhiều hình thức phong phú với các hoạt động đi vào chiều sâu, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ xã, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã đề ra. Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được triển khai, thực hiện gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổng kết 5 năm, có 50,2% hội viên đạt tiêu chuẩn “Phụ nữ xuất sắc 5 năm”. Kết quả bình xét cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, năm 2015 có 444 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí, tăng 2,3% so với năm 2011. Công tác xây dựng tổ chức  Hội vững mạnh được quan tâm, trong 5 năm đã kết nạp 46 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 510 người, sinh hoạt ở 8 chi hội; công tác kiện toàn bộ máy tổ chức hội được Ban chấp hành Hội thực hiện kịp thời, trong nhiệm kỳ đã kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHPN xã, 02 chi hội trưởng và bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban chấp hành; cán bộ, hội viên luôn nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội, phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể để tăng cường vai trò của hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XXV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 11 đồng chí; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN huyện đảm bảo cơ cấu, số lượng đề ra./.

Hồng Tám (Đài TT)