BCH Đảng bộ xã Hương Nha Tổ chức kiểm điểm, phân loại đánh giá chất lượng tập thể và cá nhân UVBTV, UVBCH Đảng bộ năm 2014

Thực hiện công văn số 1062-CV/HU ngày 14/11/2013 của Huyện ủy Tam Nông về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014. 

BCH Đảng bộ xã Hương Nha Tổ chức kiểm điểm, phân loại đánh giá chất lượng tập thể và cá nhân UVBTV, UVBCH Đảng bộ năm 2014

(BCH Đảng bộ xã Hương Nha Tổ chức kiểm điểm, phân loại đánh giá chất lượng tập thể và cá nhân UVBTV, UVBCH Đảng bộ năm 2014)

Ngày 04/12/2014, BCH Đảng bộ xã Hương Nha đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV,  BCH Đảng bộ xã trước khi các chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ tiến hành kiểm điểm và phân loại năm 2014. Theo hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương đối tượng kiểm điểm tại hội nghị BCH Đảng bộ là 3 đồng chí UVBTV, 10 đồng chí UVBCH, còn lại kiểm điểm tại hội nghị thuộc các khối mình là thành viên lãnh đạo. Năm 2014 BCH Đảng bộ xã đã đoàn kết tập trung lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đồng thời chỉ đạo chặt chẽ các nhiệm vụ trọng tâm. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Tại hội nghị các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã thẳng thắn nhìn thẳng sự thật nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014. Qua kiểm điểm đánh giá phân loại cán bộ công chức, kiểm điểm cá nhân từng đồng chí UVBTV, UVBCH với  những ưu điểm và các mặt hạn chế còn tồn tại đã được trình bày, nêu đầy đủ, rõ ràng, làm rõ nguyên nhân với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, nghiêm túc trong phê bình thái độ cởi mở, nhìn thẳng vào sự thật những  ý kiến thảo luận đóng góp, ý kiến xây dựng đối với tập thể, cá nhân Ban chấp hành, đề ra những giải pháp thiết thực khắc phục những hạn chế yếu kém nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng. Kết quả lấy phiếu tại các hội nghị, 100% nhất trí xếp loại tập thể BTV Đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với cá nhân có 3 đồng chí UVBTV xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 9 đồng chí UVBCH còn lại, có 3 đồng chí xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6 đồng chí xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội nghị đã kết thúc thành công trong sự đoàn kết phấn khởi, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2015, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXVI và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII.

 Lan Oanh - Đài TT Tam Nông