Ban Thường vụ Huyện ủy họp thường kỳ tháng 6/2016

Chiều ngày 2/6/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp, nghe báo cáo một số nội dung về Tống kết việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/HU ngày 25/7/2011 về công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị giai đoạn 2011 - 2015;

Ban Thường vụ Huyện ủy họp thường kỳ tháng 6/2016

(Ban Thường vụ Huyện ủy họp thường kỳ tháng 6/2016)

xây dựng Nghị quyết về công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị giai đoạn 2015 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/HU ngày 26/4/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tăng cường công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015”;  Báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 5/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009 - 2015. Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy và Trung tâm dân số KHHGĐ huyện báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến bổ sung. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung tại hội nghị của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, hoàn thiện báo cáo để Ban Thường vụ Huyện ủy  ban hành kết luận chỉ đao, thực hiện trong thời gian tới./.

Hồng Tám (Đài TT)