Học tập trực tuyến Nghi quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Ngày 14/6/2016, 41 Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Tam Nông đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thu hút trên 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Học tập trực tuyến Nghi quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

(Học tập trực tuyến Nghi quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng)

Hội nghị đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong đó nhấn mạnh vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới và mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới trên các lĩnh vực cụ thể: đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về văn hóa - xã hội; an ninh – quốc phòng, đối ngoại; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của  Đảng

Ngay sau hội nghị học tập trực tuyến, BTV Huyện ủy Tam Nông đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, Chương trình hành động đã nêu rõ 6 nhiệm vụ và giải pháp về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; về xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; về phát triển kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội; công tác quốc phòng - an ninh và về xây dựng Nông thôn mới.

Sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, cán bộ, đảng viên (từ huyện tới cơ sở) đều phải viết thu hoạch cá nhân. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động (của tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt đến tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm và trong cả nhiệm kỳ.

 Việc xây dựng và triển khai sâu rộng chương trình hành động nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về nhận thức và hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tam Nông, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Tuấn Dũng (Đài TT Tam Nông)