Kế hoạch số 1185/KH-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện Tam Nông về xét tuyển công chức cấp xã năm 2017