Kế hoạch số 1267/KH-UBND ngày 30/8/2017 của UBND huyện Tam Nông về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến năm 2020