Kế hoạch số 1503/KH-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Tam Nông về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bên vững trên địa bàn huyện Tam Nông giai đoạn 2016 - 2020