Chương trình Hành động số 1098/CTr-UBND ngày 30/8/2016 của UBND huyện Tam Nông về Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng