Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 27/2/2017 của UBND huyện Tam Nông về xây dựng và phát triển chuỗi thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện đến năm 2020