Kế hoạch số 589/KH-UBND ngày 18/5/2016 của UBND huyện Tam Nông về Thực hiện Đề án "Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2016 - 2020"