Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Tam Nông về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Tam Nông