Kế hoạch số 976/KH-UBND ngày 03/8/2016 của UBND huyện Tam Nông về Triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính Phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020