Kế hoạch số /KH-UBND ngày 05/5/2016 của UBND huyện Tam Nông về Củng cố cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Đài Truyền thanh huyện và Đài Truyền thanh cơ sở giai đoạn 2016 - 2020" trên địa bàn huyện Tam Nông