Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị, thị trấn Hưng Hóa là đô thị loại V và Đề án chuyển đồi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sau dồn đổi ruộng đất nông nghiệp đến năm 2025